Bejelentés


0620 405 7574 Rendezett pénzügyek mindenkinek !


Familienbeihilfe, ausztria , adójog , osztrák adó

Egyeztessen időpontot ingyenes tanácsadásra !0043 650 400 6385 , 003620 4057574 Családi pótlék (Familienbeihilfe) Az osztrák családi pótlékra való jogosultság feltételei 1. Magyarországon élő család esetében: legális ausztriai munkaviszony alapján kapcsolódás az osztrák TB rendszerhez – munkavállalási engedély vagy engedélymentességi igazolás („zöld kártya”) birtokában történő ausztriai munkavégzés (2011. május 1-jéig) – osztrák TB-hez bejelentett munkaviszony – a „csekély mértékű jövedelemhatár” (Geringfügigkeitsgrenze) feletti – TB-hez bejelentett! – keresettel (2011. évben: 374,02 € feletti bruttó havi jövedelem – ugyanis csak e fölött van teljes körű társadalombiztosítás!) Ausztriában élő család esetében: életvitelszerű ausztriai tartózkodás – a létérdekek középpontja Ausztriában kell legyen. Figyelem! Pusztán az áttelepülés Ausztriába nem elég a jogosultság keletkeztetéséhez, a Finanzamt osztrák kereső tevékenység meglétét fogja vizsgálni! 2. Főszabályként: A jogosult közös háztartásban él a gyermekkel, aki után igényelni kívánja a családi pótlékot. Amennyiben a vér szerinti szülők külön háztartásban élnek (élettársi kapcsolat megszűnése vagy válás), és a vér szerinti szülőnek ausztriai munkaviszonyból eredő kötelező társadalombiztosítása áll fenn, tartásdíj fizetésének igazolása mellet érvényesítheti a családi pótlék iránti igényét. 3. Alapvetően a gyermek 18 éves koráig jár; illetve efölött (2011-től) a 24. életév betöltéséig, amennyiben a gyermek – nappali tagozaton tanul tovább, teljesítve az oktatási intézmény által támasztott követelményeket, és – jövedelme nem haladja meg a 9000,- eurót. Családi pótléknál igénylő csak az Ausztriában dolgozó (biztosított) szülő lehet. Az igénylő jövedelme nem releváns. Teljes összeg vagy különbözet? Uniós állampolgároknál határon átnyúló esetekben meg kell vizsgálni, hogy az anya ill. az apa szociális biztonságára melyik állam jogi előírásai vonatkoznak. Ebből adódik, hogy mely tagállam az illetékes a családi támogatások folyósítására. Az uniós előírások értelmében az az elsődleges kifizető állam, amelyben a szülő dolgozik (foglalkoztatás helye szerinti állam elve). A lakóhely szerinti államban különbözet fizetésére kerülhet sor, ha a családi támogatások a foglalkoztató országban alacsonyabbak. Ha mindkét szülő dolgozik, mégpedig két különböző országban, akkor a családi támogatást az az állam folyósítja, amelyben a gyermek a szüleivel él (lakóhely szerinti állam elve). A foglalkoztató országban különbözet jár, ha a családi támogatás a lakóhely szerinti államban alacsonyabb. Amennyiben tehát Magyarországon jogosult akár Ön, akár a házastársa/élettársa családi pótlékra (pl. munkaviszony, egyéni vállalkozói tevékenység miatt stb.), akkor Ausztria csak azt a különbözetet fizeti, amennyivel az osztrák juttatás magasabb (Differenzzahlung). Ez esetben a családi pótlékot évente kell igényelni, visszamenőleg az előző évre (2011-re pl. csak 2011. december végén – 2012 elején). Amennyiben viszont nem áll fenn jogosultság családi támogatásokra Magyarországon, akkor a teljes összegű családi pótlék jár Ausztriából. Ez esetben a családi pótlékot kéthavonta utalják, mindig az adott és a következő havit. Figyelem! Osztrák munkaviszony létesítését jelezni kell a magyar hatóságoknak (Egészségbiztosítási Pénztár, Magyar Államkincstár). Amennyiben Magyarországról csak az alanyi jogon járó ellátások járnak, ezeket ettől kezdve javarészt megszüntetik, és a juttatás Ausztriában igénylendő meg! Alanyi jogon Magyarországról családi támogatások esetében ezért feltétlenül érdeklődje meg az illetékes magyar hatóságtól, hogy ausztriai jogosultság esetén is jár-e tovább a magyar juttatás! A jogosulatlanul továbbfolyósított támogatásokat visszafizettetik! Figyelem! A határon átnyúló adategyeztetés következtében az ausztriai családi pótlék megállapítására irányuló eljárás meglehetősen hosszadalmas, jelenleg kb. 8-10 hónapot is igénybe vehet! Az igénylés módja A családi pótlék öt évre visszamenőleg igényelhető az illetékes Finanzamt-nál. Ausztriai lakóhely hiányában az illetékességet az osztrák munkáltató szék- illetve telephelye határozza meg. A kérelem postán elküldhető (ez esetben javasolt tértivevényes ajánlott levélben feladni) vagy természetesen személyesen is benyújtható (ilyenkor a saját másolati példányra javasolt érkeztető bélyegzőt kérni). A különbözet évente utólag benyújtandó, teljes összeg esetén pedig mindig nézni kell az értesítésben (Mitteilung), hogy mennyi időre adja meg a Finanzamt, és ennek lejártakor kell az új kérelmet benyújtani, az előírt mellékletekkel együtt. A családi pótlék kérelmezéséhez az alábbi nyomtatványok szükségesek: - családi pótlék teljes összeg iránti kérelem (Beih1) vagy különbözetfizetés iránti kérelem (Beih38) - E401: a 4. ponttal bezárólag kitöltve, illetve a 6. és 8. pontokat a magyarországi lakóhelyük önkormányzata tölti ki (arra szolgál, hogy az osztrák folyósító szerv felé igazolja, hogy közös háztartásban élnek) - E411: két példányban, szintén a 4. ponttal bezárólag kitöltve (a nyomtatványt az osztrák hatóság továbbküldi a Magyar Államkincstárnak, ezen kerül leigazolásra, hogy Magyarországon van-e családi pótlékra jogosultság, és ha igen, milyen összeget fizettek ki) - gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban) - házassági anyakönyvi kivonat (fénymásolatban) - elvált szülők esetén: a bírósági ítélet/végzés másolata és annak a résznek a hiteles német nyelvű fordítása, mely arról szól, hogy a gyermek(ek) melyik szülőnél lett(ek) elhelyezve és van-e tartásdíjfizetés - az Ausztriában dolgozó szülő munkavállalási engedélyének fénymásolata (2011. május 1-ig) - óvodalátogatási ill. iskolalátogatási igazolás: a gyermek 18 éves koráig egyszerű német fordítással, idősebb gyermek esetén hiteles német fordítással együtt; felsőoktatásban való részvétel esetén: indexmásolat, kreditpont-igazolás, tanrend – hiteles német fordítással. Ismételt igénylés esetén (amennyiben a Finanzamt illetékessége nem változott) a születési és a házassági anyakönyvi kivonat fénymásolatának ismételt benyújtása nem szükséges. A családi pótlék igényléséhez szükséges formanyomtatványokat a Finanzamt-nál illetve irodáinkban átveheti, illetve ezeket honlapunkon (www.igr.at) is megtalálja. Mind a kérelmek, mind az E401/E411-es nyomtatványok, továbbá ezek magyar fordítása is letölthető. A fordítások kitöltési segédletként értendők, a Finanzamt-hoz benyújtani a német nyelvű iratokat kell. A családi pótlék összege A családi pótlék összege a gyermekek számától, életkoruktól és esetleges fogyatékosságuktól függ. Alapösszeg: A gyermek életkora családi pótlék összege / hónap szüléstől 105,40 Euro 3 éves kortól 112,70 Euro 10 éves kortól 130,90 Euro 19 éves kortól 152,70 Euro emelt összeg a gyermek súlyos fogyatékossága esetén 138,30 Euro Ha a családban több gyermek van, az alapösszegekhez az alábbi kiegészítő összegek járnak („Geschwisterstaffelung“): - két gyermek után havi 12,80 Euro - három gyermek után havi 47,80 Euro - négy gyermek után havi 97,80 Euro - minden további gyermek után havi 50,00 Euro A fenti összegek bruttóban értendők. Azaz pl. egy kétgyermekes család esetén, ahol az egyik gyermek 2, a másik 7 éves, az alábbiak szerint alakul a családi pótlék havonta folyósított összege: 1. 105,40 € 2. 112,70 € + 12,80 € 230,90 € Amennyiben Ön különbözetet kap, akkor az ily módon kiszámított összegből természetesen levonják azt az összeget, amelyre Magyarországon jogosult. Emelt összeg: A családi pótlék minden súlyosan fogyatékos gyermek után havi 138,30 euróval nő. Figyelem! Ausztriában csak a súlyos (azaz az 50%-ot meghaladó) rokkantság/fogyatékosság alapozza meg az emelt összeget, a tartós betegség nem! Tipp: Az osztrák szövetségi pénzügyminisztérium honlapján található családi pótlék számoló programmal („Familienbeihilferechner”) könnyen kikalkulálhatja az ausztriai családi pótlék összegét. Csak a gyermekek születési dátumát kell megadnia hozzá. A program az alábbi linken érhető el: http://www.bmwfj.gv.at/familie/finanzielleunterstuetzungen/familienbeihilfe/familienbeihilferechner/seiten/fbh_form.aspx 13. havi családi pótlék / szeptemberi támogatás A tanév kezdetével együtt járó plusz költségekre tekintettel 2008. és 2009. években az igénylőnek szeptember hóra járó teljes családi pótlék megduplázásra került. (A családi pótlékkal együtt kifizetésre kerülő gyermekek után járó adókedvezmény (Kinderabsetzbetrag) azonban ekkor is csak legfeljebb 12 x járt egy évben). Ezt a kifizetést nem kellett külön kérelmezni, automatikusan járt mindazoknak, akik szeptember hónapban osztrák családi pótlékra jogosultak voltak. 2010-től a vonatkozó jogszabályi előírásokat módosították, a dupla összegű szeptemberi családi pótlék megszűnt. Ezen évtől kezdve már csak a 6 és 15 év közötti gyermekek után a szeptember havi családi pótlékkal együtt egyszeri 100,- € összeg kerül átutalásra. Ezt sem kell külön megkérni, jogosultság esetén automatikusan folyósítják. Munkanélküliség és családi pótlék Osztrák munkanélküli ellátásban (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) részesülő személy alapban családi pótlékra is jogosult lehet. Ausztriai családi lakóhely esetében ez nem jelent problémát, a két támogatást párhuzamosan folyósítják. Amennyiben viszont csak a munkavállaló jelentkezik be Ausztriában és igényli meg az osztrák munkanélküli vagy szociális segélyt (Arbeitslosengeld/Notstandshilfe), családja viszont Magyarországon él, akkor a kettő ellátás üti egymást. A munkanélküli ellátásoknak ui. az a feltétele, hogy a kérelmező életének, létérdekeinek középpontja Ausztriában legyen. (Amennyiben tehát a munkanélküli segély kérelemben előadja, hogy családjától külön, Ausztriában él, egyúttal viszont megigényli az osztrák családi pótlékot, lenyilatkozva, hogy közösen Magyarországon élnek, ez kibukik: a Finanzamt rálát a munkanélküli ellátások adatbázisára, és fordítva, az AMS is le tudja kérdezni a családi pótlék folyósítására vonatkozó adatokat.) Gyermekek után járó adókedvezmény (Kinderabsetzbetrag) Ezen adókedvezményre akkor jogosult, ha osztrák családi pótlékra jogosult. Nem kell külön kérelmezni, a családi pótlékkal együtt, automatikusan megállapítják és kifizetik. Összege (2009. óta) gyermekenként havi 58,40 €. Gyermek után igénybevehető fontosabb osztrák adókedvezmények Az egyes adókedvezmények összege közvetlenül a fizetendő adóból (Lohnsteuer) kerül levonásra (teljes összegben érvényesülnek), ellentétben az elszámolt kiadásokkal, melyek az adóalapot csökkentik, így tényleges hatásuk az éves jövedelem mértékének függvénye. Automatikusan figyelembe vett adókedvezmények (a munkáltató által illetve munkavállalói adóbevallásnál): — munkavállalói adókedvezmény (Arbeitnehmerabsetzbetrag) vagy határon túl dolgozók adókedvezménye (Grenzgängerabsetzbetrag) - éves összege 54 € — utazási költségekhez kapcsolódó adókedvezmény (Verkehrsabsetzbetrag) - éves összege 291 € — nyugdíjasok adókedvezménye (Pensionistenabsetzbetrag) - éves összege legfeljebb 400 € Kérelemre figyelembe vett adókedvezmények (jogosultság esetén): — egyedül keresők adókedvezménye (Alleinverdienerabsetzbetrag – AVAB) — gyermeket egyedül nevelők adókedvezménye (Alleinerzieherabsetzbetrag – AEAB) — több gyermek után járó pótlék (Mehrkindzuschlag) — gyermektartási adókedvezmény (Unterhaltsabsetzbetrag) valamint adóalap-csökkentő összegként: — gyermekek után járó adóalap–csökkentő összeg (Kinderfreibetrag) 1. Egyedül keresők és gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye Egyedül keresők adókedvezménye (Alleinverdienerabsetzbetrag) Az adókedvezményre jogosult: a) gyermek nélküli család esetén az alábbi feltételek mellett: — az adott naptári évben hat hónapnál hosszabb ideig házas, — házastársától nem él állandó jelleggel külön, — házastársának éves keresete nem haladja meg a 2.200 eurót (Zuverdienstgrenze). Figyelem! Gyermek nélküli család az egyedül keresők adókedvezményét legkésőbb a 2010. évi adóbevallásban tudja érvényesíteni, 2011. évtől e változatot eltörlik! b) gyermekes család esetén az alábbi feltételek mellett: — az adott naptári évben legalább egy gyermek után, legalább 7 hónapig kap családi pótlékot, — az adott naptári évben ugyanezen időszakban hat hónapnál hosszabb ideig házasságban vagy élettársi viszonyban él, — házas-, élettársának éves keresete nem haladja meg a 6.000 eurót (Zuverdienstgrenze). A gyes és a családi pótlék nem számít bele az egyedül keresők adókedvezményénél a házastárs figyelembe vett jövedelmébe (Zuverdienstgrenze). Annak igazolására, hogy a házastárs jövedelme nem éri el a 2.200,- illetve gyermekes családok esetén a 6.000,- eurós határt, az adóbevalláshoz csatolni kell a házastárs jövedelemigazolását (E9), amelyet az illetékes (pl. a magyar) adóhatóság állít ki. Összege: Amennyiben jogosult az adókedvezményre, az éves bérjövedelem adója a következő összeggel csökken: 364 € gyermek nélküli család esetén 494 € egy gyermek esetén (aki után családi pótlékot kapnak) 669 € két gyermek esetén (akik után családi pótlékot kapnak) + 220 € a harmadik és minden további gyermek esetén (akik után családi pótlékot kapnak) Gyermeküket egyedül nevelők adókedvezménye (Alleinverdienerabsetzbetrag) Az adókedvezményre jogosult, ha: — az adott naptári évben legalább egy gyermek után legalább 7 hónapig kap családi pótlékot és — az adott naptári évben ugyanezen időszakban hat hónapnál hosszabb ideig nem él házasságban vagy élettársi viszonyban. Összege: megegyezik az egyedül keresők adókedvezményével ( lásd mint fent ). Az egyedül keresőknek vagy gyermeküket egyedül nevelőknek járó adókedvezményt igényelheti az adott adóév vonatkozásában visszamenőleg az Adóhivatalnál (Finanzamt - az adóbevallás alap nyomtatványán = L1), vagy a munkaviszony létrejöttétől kezdődően, a munkaviszony fennállása során folyamatosan munkáltatójánál, az E30-as nyomtatványon. Amennyiben az adókedvezményt már a munkáltatójánál érvényesítette, adóbevallás benyújtása esetén a nyomtatványon is jelölje be az igénylést, különben az Adóhivatal feltételezi, hogy Önnek az adott évben nem járt a kedvezmény. Amennyiben korábban a munkáltató figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, az arra való jogosultság viszont megszűnik, a jogosultsági feltételek megszűnését 1 hónapon belül jelezni kell a munkáltató felé az E30-as nyomtatványon. Mivel az adókedvezmény éves összeg, ezért a jogosultság megszűnése esetén az L1-es munkavállalói adóbevallást kötelező beadni az adott évről. Munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek is igényelhetik az egyedül keresőknek vagy gyermeküket egyedül nevelőknek járó adókedvezményt. 2. Több gyermek után járó pótlék (Mehrkindzuschlag) A pótlékra jogosult, ha: — az adott naptári évben legalább három gyermek után kap családi pótlékot (legalább időszakosan), — a család jövedelme az előző évben nem lépte túl az 55.000 eurót (2007-től). A házastárs jövedelme akkor számít bele a család jövedelmébe, ha az adott naptári évben, amelyre a kérvényt benyújtják, több mint hat hónapot élt a közös háztartásban. Összege: 36,40 € havonta a harmadik és minden további gyermek után. A több gyermek után járó pótlék adókedvezményét az adott adóév vonatkozásában visszamenőleg igényelheti az Adóhivatalnál (Finanzamt), a 2010-es adóévtől kezdve az E4-es nyomtatvány csatolásával. Munkaviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek is igényelhetik a több gyermek után járó pótlékot. 3. Gyermektartási adókedvezmény (Unterhaltsabsetzbetrag) Az adókedvezményre jogosult, ha: bizonyíthatóan fizeti a tartásdíjat egy olyan gyermek számára, aki  nem tartozik a háztartásához, és aki  után sem az igénylőnek, sem pedig a vele egy háztartásban élő házas-, élettársának nem jár családi pótlék. Összege havonta: 2009.01.01-től ( 2008.12.31.-ig) az első gyermek után 29,20 € ( 25,50 € ) a második gyermek után 43,80 € ( 38,20 € ) a harmadik és minden további eltartott gyermek után 58,40 € ( 50,90 € ) A gyermektartási adókedvezmény csak azokra a hónapokra vehető igénybe, amely hónapokban ténylegesen gyermektartás lett fizetve. Nagykorú gyermek után, aki után a külön élő szülő (már) nem kap családi pótlékot, nem jár gyermektartási adókedvezmény. A gyermektartási adókedvezményt az adott adóév vonatkozásában visszamenőleg igényelheti az Adóhivatalnál (Finanzamt), az adóbevallás alap nyomtatványán (L1). 4. Gyermekek utáni adóalap-csökkentő összeg (Kinderfreibetrag) 2009. január elsejétől azok az adózók, akik legalább egy gyermek után több mint hat hónapig kapnak családi pótlékot, gyermekenként évi 220 € adóalap-csökkentő összegre jogosultak. Ha mindkét szülőfél igényli az adómentes összeget a gyermek után, úgy mindketten évi 132 eurót vehetnek igénybe. A Kinderfreibetrag-ot az adóbevallás mellékletén kell megigényelni ( L1k nyomtatvány ), Önnek a gyermek osztrák biztosítási - számát (SV Nr.) vagy ennek hiányában születési dátumát kell csak megadnia. A gyermekek után járó adókedvezménnyel (Kinderabsetzbetrag) ellentétben – mely teljes összegben kerül kifizetésre,a családi pótlékkal együtt – a gyermekek után járó adómentes összeg az adóalapot csökkenti, így tényleges hatása a jövedelem függvénye. A társadalombiztosítás alakulása az anyasággal összefüggésben A társadalombiztosítás fennállása lényeges kérdés a terhesség, a szülés és a gyermek születése után. Ugyanis ettől függ az egészségügyi szolgáltatások ingyenes igénybevétele. A terhességi és gyermekágyi segély folyósítása alatt (a szülés előtt és után) a kismama abban az államban jogosult az ingyenes egészségügyi ellátásra, amely államban a terhességi és gyermekágyi segélyre (Wochengeld-re) jogosult. Tehát, ha Magyarország fizeti a juttatást, akkor Magyarországon veheti ingyenesen igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Amennyiben az osztrák ellátásra jogosult az anya, akkor Ausztriában él az egészségbiztosítás. Abban az esetben, ha a kismama Magyarországon él, továbbá az osztrák terhességi és gyermekágyi segélyben részesül, akkor az E 106-os nyomtatvány segítségével az Európai Unió szociális rendszerek biztonságáról szóló rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy Magyarországon is elmehessen orvoshoz az osztrák egészségbiztosító szerv terhére. Ebben az esetben a magyar kezelőorvos által a kezelés alkalmával kiállított papír alapján a magyar egészségbiztosítási pénztárral (REP) ki kell tölttetni a szükséges E115-ös és az E118-as nyomtatványokat. A szülést követően (a terhességi és gyermekágyi segély/Wochengeld folyósítása után) a társadalombiztosítást befolyásolja az, hogy a családi pótlék és a gyes kifizetése hogyan alakul. Amennyiben a családi pótlék és a gyes teljes összegre Ausztriában oly módon jogosultak a szülők, hogy mindketten osztrák munkaviszonnyal rendelkeznek, akkor az osztrák társadalombiztosítás továbbra is fennáll. Amennyiben a család Magyarországon él, akkor a gyermek születését követően rövid időn belül fel kell jegyeztetni a gyermeket az anya vagy az apa E106-os nyomtatványra, ugyanis ha ennek hiányában kezeltetik a gyermeket, akkor fizetési kötelezettség keletkezhet. Figyelem! A gyermeket visszamenőleg már nem lehet feljegyeztetni az E106-osra. Ez azt jelenti, ha a kezelésből adódóan fizetési kötelezettség merül fel, akkor ezt a gyermek visszamenőleges feljegyeztetésével már nem tudják kiküszöbölni. Amennyiben az anya a munkáltatótól gyermekgondozási szabadságra (Karenz) megy, akkor az erről szóló megállapodást, illetve egyoldalú bejelentésének egy eredeti példányát le kell adni az illetékes egészségbiztosítónál egyéb okok mellett azért is, hogy a társadalombiztosításra épülő egészségügyi ellátás biztosítva legyen. (A gyermekgondozási szabadság igénybevételével kapcsolatban lásd a IV. fejezetet.) Ha családi pótlék és a gyes külöbözete jár abból az okból, hogy az egyik szülő Magyarországon, a másik szülő pedig Ausztriában rendelkezik kötelező társadalombiztosítási kapcsolódással és a család Magyarországon él, akkor az egészségügyi szolgáltatásokat Magyarországon lehet ingyenesen igénybe venni. Tipp: Amennyiben nem biztos abban, hogy melyik államban vehet igénybe egészségügyi ellátásokat, illetve melyik államban áll fenn a társadalombiztosítás, forduljon az illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz (Gebietskrankenkasse). Állapot: 2011. február


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!